Privacy verklaring

Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt Holistisch coach Monique
Voetreflex praktijk Holistisch coach Monique kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van haar diensten.
Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Uw voornaam en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw (mobiele) telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom maakt Holistisch Coach Monique gebruik van deze persoonsgegevens:

Deze gegevens verwerkt Holistisch coach Monique om, indien u mij verzoekt, telefonisch of schriftelijk (via email of per post) contact met u op te kunnen nemen. Tevens gebruikt holistisch coach Monique deze persoonsgegevens om een zorgnota (indien van toepassing) op te kunnen stellen.

Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Beveiliging:

Holistisch coach Monique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Holistisch coach Monique maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Holistisch coach Monique verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij.
U kunt mij bereiken via email [email protected] of via telefoonnummer 06-55101618